dilluns, 21 de maig de 2012

Projecte SolidaridArts, una utopia sense casaDavant les reiterades consultes sobre l'evolució del PROJECTE SOLIDARIDARTS a causa del perllongat silenci que hem mantingut, es fa necessari explicar quines han estat les nostres accions.

Com hem explicat als quals s'han dirigit a nosaltres per a interessar-se pel projecte, no es tracta d'organitzar una simple exposició sinó de crear la qual podria ser la primera instal·lació artística de creixement i evolució permanent. Per a això cal contar amb l'espai adequat per un temps perllongat, més enllà del convencional.

Presentem la nostra proposta a la Fundació Cultural És Convent, d'Inca, que disposa del que era la capella de l'antic convent de monges, com sala d'actes. El nostre projecte va semblar ser molt ben rebut per la junta patronal de la fundació, fins a tal punt que es va anunciar l'acord per la premsa. Tal acord havia de ser ratificat pel patronat, en la junta celebrada el 13 de febrer del present any. Abans de tal reunió, se'ns va advertir que ens seria notificada en breu la decisió adoptada.

Pel temps transcorregut (més de tres mesos), cal pensar que la nostra proposta ha estat rebutjada. Possiblement el Patronat hagi considerat que la instal·lació que proposem podria pertorbar la programació cultural de Es Convent, el que faria comprensible i acceptable la seva possible negativa (si és que aquesta s'ha produït, que no ho sabem). En tot cas, volem agrair les atencions rebudes per part de la Fundació es Convent, i mantenim la nostra convicció que haurà més ocasions per a l'èxit de futures propostes més assequibles.Al febrer, el PROJECTE SOLIDARIDARTS va ser convidat pels responsables del centre cultural Can Gelabert, de Binissalem, a la seu de la qual ens va ser cedit un espai per a la presentació pública de la nostra proposta. Així es va fer, amb una instal·lació de mòbils penjats.

Recentment, vam ser convidats per la fundació *DeArte perquè presentéssim la nostra proposta en el transcurs de la fira d'Art celebrada en el Palau Ducal de Medinaceli (Soria), convertit en un espectacular centre d'art pel mallorquí Miquel TugoresPer altra banda, en el nostre intent de trobar l'espai adequat per a la nostra proposta, en dates anteriors a Setmana Santa, vam presentar el nostre projecte a la regidora de Cultura de l’Ajuntament d'Inca María Payeras sol·licitant una de les sales del Museu del Calçat (en l'antiga caserna General Luque), tenint en compte la escassa o nul·la activitat que en elles es realitzen. Per la nostra banda només es va sol·licitar l'espai, no una compensació econòmica per això. Li vam fer notar que les nostres activitats, en el cas de ser acceptada la proposta, podia incidir en un major coneixement i augment de visitants a l'espai expressament dedicat al Museu del Calçat, dins el mateix edifici, ocupant plantes diferents. La regidora es va comprometre a donar-nos una resposta en les dates immediates al diumenge de Pasqua. Encara no ho ha fet, però no vam dubtar que aviat sabrem si és o no possible la cessió de l'espai sol·licitat.Seguirem informant a mesura que es produeixin novetats.
Pep Roig
TEXTO EN CASTELLANO
EL PROJECTE SOLIDARIDARTS, UNA UTOPÍA SIN CASA
 Ante las reiteradas consultas sobre la evolución del Projecte SolidaridArts, debido al prolongado silencio que hemos mantenido, se hace necesario explicar cuales han sido nuestras acciones. 
 Como hemos explicado a los que se han dirigido a nosotros para interesarse por el proyecto, no se trata de organizar una simple exposición sino de crear la que podría ser la primera instalación artística de crecimiento y evolución permanente. Para ello es preciso contar con el espacio adecuado por un tiempo prolongado, más allá de lo convencional. 
 Presentamos nuestra propuesta a la Fundació Cultural Es Convent, de Inca, que dispone de lo que fuera la capilla del antiguo convento de monjas, como sala de actos. Nuestro proyecto pareció ser muy bien recibido por la junta patronal de la fundación, hasta tal punto que se anunció el acuerdo por la prensa. Tal acuerdo debía ser ratificado por el Patronato, en la junta celebrada el 13 de febrero del presente año. Antes de tal reunión, se nos advirtió que nos sería notificada en breve la decisión adoptada.
 Por el tiempo transcurrido (más de tres meses), cabe pensar que nuestra propuesta ha sido desechada. Posiblemente el Patronato haya considerado que la instalación que proponemos podría perturbar la programación cultural de Es Convent, lo que haría comprensible y aceptable su posible negativa (si es que esta se ha producido, que no lo sabemos). En todo caso, los promotores del “Projecte SolidaridArts” queremos agradecer las atenciones recibidas por parte de la Fundación Cultural Es Convent, y mantenemos nuestra convicción de que habrá más ocasiones para el éxito de futuras  propuestas más asequibles.

 En febrero, el “Projecte SolidaridArts” fue invitado por los responsables del centro cultural Can Gelabert, de Binissalem, en cuya sede nos fue cedido un espacio para la presentación pública de nuestra propuesta. Así se hizo, con una instalación de móviles colgantes. 
 Recientemente, fuimos invitado por la fundación DeArte para que presentáramos nuestra propuesta en el transcurso de la feria de Arte celebrada en el Palacio Ducal de Medinaceli (Soria), convertido en un espectacular centro de arte por el mallorquín Miquel Tugores.
 Por otra parte, en nuestro intento de hallar el espacio adecuado para nuestra propuesta, en fechas anteriores a Semana Santa, presentamos nuestro proyecto a la regidora de Cultura del Ajuntament de Inca María Payeras, solicitando una de las salas del Museu del Calçat (en el antiguo cuartel General Luque), teniendo en cuenta la escasísima o nula actividad que en ellas se realizan. Por nuestra parte sólo se solicitó el espacio, no una compensación económica por ello. Le hicimos notar que nuestras actividades, en el caso de ser aceptada la propuesta, podía incidir en un mayor conocimiento y aumento de visitantes al espacio expresamente dedicado al Museo del Calzado, al estar en el mismo edificio, ocupando plantas diferentes. La concejala se comprometió a darnos una respuesta en las fechas inmediatas al domingo de Pascua. Todavía no lo ha hecho, pero no dudamos de que pronto sabremos si es o no posible la cesión del espacio solicitado. 

 Seguiremos informando a medida que se produzcan novedades. 

Pep Roig

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada